Fidelskaja, Nina. Nepritariame : [grupės rusų tautybės žmonių protestas prieš SSRS armijos pučą Lietuvoje]. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 4.

Jokubauskas, Stanislovas, Bradauskas, Alvydas. Būsime vieningi - išsilaikysime : [pokalbis su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos informacijos tarnybos darbuotojais / kalbėjosi] S.Gajauskas. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 4.

Lungys, Rimantas. Protestas po gedulo vėliavom. - Iliustr. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Nepritariame : [Akmenės rajono žmonių skambučiai į „Vienybės“ laikraščio redakciją]. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 4.

Rimkevičius, Aleksandras. Rimties ir susitelkimo : Akmenės rajono valdytojo kreipimasis į rajono žmones.- (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 1.

Rozga, Leopoldas. Raudonųjų pinočetų pučas : [įspūdžiai iš Vilniaus]. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 1-2.

Smalakienė, Lilija. Ir paskutinis buvo žodis. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 2.

Šurna, Galina. Tikiu laisve. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 1.

„Vienybės“ redakcijos pareiškimas : [Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ darbuotojų protesto laiškas]. - (Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje) // Vienybė. - 1991, saus. 15, p. 1.

Almanis, Andrius. Šaukiamųjų dėmesiui! : [Krašto apsaugos departamento Akmenės skyriaus instruktoriaus informacija] // Vienybė. - 1991, saus. 17, p.1.

Atidaryta sąskaita : [įsteigtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės aukų fondas]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p.1.

Brangūs rajono gyventojai! / Lietuvos Sąjūdžio [Akmenės] rajono taryba, LDDP rajono komiteto biuras : [kreipimasis]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 4.

Jonikienė, Roma. Ji bus! : [raginimas nepasiduoti pučui ir ekonominėms sankcijoms]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Laurinkus, Jonas. Žmogžudžių braižas : liudininko akimis : [Akmenės rajono Kruopių vidurinės mokyklos direktoriaus įspūdžiai apie įvykius Vilniuje sausio 12-13 d.]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 4.

Manifestacija Maskvoje : [demonstracija už Lietuvą Maskvoje]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 4.

Pakeltis K., Rimkevičius A. Telegramos : [Lietuvos Respublikos Akmenės rajono tarybos pirmininko K.Pakelčio ir rajono valdytojo A.Rimkevičiaus protesto telegramos SSRS Aukščiausiajai Tarybai, TV laidai „Laikas“]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p.1.

[Pamaldos Naujosios Akmenės bažnyčioje už Lietuvos laisvę]. - Iliustr. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Protesto mitingas : [Akmenės mieste]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 4.

Rozga, Leopoldas. Melas ir kulkosvaidžiai : [apie dezinformaciją, kurią skleidžia SSRS spauda ir televizija]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Ruškys, Vytautas. Patikėjome! : [raginimas tikėti ir būti ištikimiems Lietuvos laisvei]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Sejavičienė, Julija. Lietuva gedi : [Lietuva gedi kritusiųjų už Nepriklausomybę]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Smerkiame! : [telegrama] / LDDP [Akmenės] rajono komiteto biuras. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p.1.

Stanevičius, Antanas. Ar būsime vasalais? : [protestas prieš sovietinę okupaciją]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Sudarytas štabas : [Akmenės rajono Tarybos prezidiumas sudarė įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos koordinavimo štabą, turėsiantį realizuoti priemones, kad rajone būtų palaikoma stabili ekonominė padėtis]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 1.

Viekšniškių pozicija : [protesto mitingas Viekšnių miestelyje]. - (Kruvinojo sekmadienio atgarsiai) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 4.

Vilkys, Aloyzas. Likus kelioms minutėms iki smurto... : (pokalbis telefonu) // Vienybė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Akmenės miesto gyventojų mitingo, įvykusio 1991 m. sausio 13 d. rezoliucija. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Lietuvos Sąjūdžio [Akmenės] rajono tarybos pareiškimas / S. Žalneravičius. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 1.

Micevičienė, Antanina. Gėdingas melas : [apie melą, kurį skleidžia sąjunginė televizijos programa „Vremia“]. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Protesto telegramos : [Akmenės rajono žmonių telegramos, siųstos Lietuvos Aukščiausiosios Respublikos Tarybos pirmininkui, SSRS prezidentui M.Gorbačiovui, TV programai „Laikas“] // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Rozga, Leopoldas. Netikėk slibino ašarom : bolševizmo grimasos. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 1.

Sejavičienė, Julija. Susivaldykime! : [raginimas būti tolerantiškiems rusų tautybės žmonėms]. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 1.

Stumbrienė, Romalda. Brangūs tautiečiai... : [kreipimasis]. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Ščerbakovas, Aleksandras. „Ogonioko“ žurnalistai su Lietuva : [pokalbis telefonu su žurnalo „Ogoniok“ redaktoriaus pavaduotoju / kalbėjosi] R.Jonikienė. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Vienybė ir susitelkimas. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Žičkus, Sigitas. Vardan Lietuvos laisvės : [Sausio 13-osios įvykių liudininko pasakojimas]. - (Gedulo ir vilties dienos) // Vienybė. - 1991, saus. 18, p. 2.

Gadeikienė, Albina. Vilniuje buvę // Vienybė. - 1991, saus. 19, p.1.

Gauronskis, Vincentas. Likimai turi prasmę : [Akmenės rajono Viekšnių parapijos klebono pamokslo, pasakyto gedulingose Mišiose santrauka]. - Portr. // Vienybė. - 1991, saus. 19, p.1.

Jasutienė, Vanda. Sunkios dienos : [apie dezinformaciją, skleidžiamą apie įvykius Lietuvoje per SSRS spaudą ir televiziją] // Vienybė. - 1991, saus. 19, p.1.4.

Lungys, Rimantas. Melo spektaklis : [apie SSRS kariškių surengtą spaudos konferenciją Maskvoje] // Vienybė. - 1991, saus. 19, p. 4.

Pranskaitis, Stasys. Gedulo mitingas : [Gedulo ir vilties mitingas, vykęs Naujosios Akmenės 3- iojoje vidurinėje mokykloje] // Vienybė. - 1991, saus. 19, p.1.

Protesto telegramos : [akmeniškių telegramos SSRS prezidentui, Gynybos ministrui, SSRS Aukščiausiajai Tarybai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai] // Vienybė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Rozga, Leopoldas. Okupacinio meto spauda : [apie lietuvišką spaudą po Spaudos rūmų užėmimo - „Laisva Lietuva“, „Respublika“, „Atgimimas“]. - Iliustr. // Vienybė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Sejavičienė, Julija. Susikaupė maldoje : [apie gedulingas šventąsias Mišias už žuvusius Sausio 13-ją Viekšnių bažnyčioje] // Vienybė. - 1991, saus. 19, p. 1.

[Akmenės] rajono žemės ūkio darbuotojų profsąjungos federacijos pareiškimas : [protestas prieš TSRS agresiją Lietuvoje] / Federacijos taryba // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Apdovanoti žuvusieji : [Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos apdovanojimai žuvusiems už Lietuvos laisvę] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 2.

Bartkevičius, Vytautas. Vilties ir skausmo rytmečiai : [įspūdžiai iš Vilniaus] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Jonikienė, Roma. Pėdsakų slėpimas : [raginimas suprasti rusų tautybės žmones, kurie yra mulkinami Maskvos televizijos] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 4.

Kreipimasis į Akmenės rajono gyventojus / Rajono Tarybos prezidiumas // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Smalakienė, Lilija. Žmoniškumo aukos : [atsisveikinimas su žuvusiais už Lietuvos laisvę] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Urbonaitė, Vida. Kaip praleidau atostogas : [Naujosios Akmenės 3-iosios vidurinės mokyklos III d klasės moksleivės žiemos atostogų įspūdžiai] // Vienybė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Aukos kilniam fondui : [akmeniškių aukos Nepriklausomybės aukų šelpimo fondui] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 2.

Brencius, Jonas. [Akmenės rajono donorai duoda kraujo sužeistiesiems Laisvės gynėjams]. - Iliustr. // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Būkite prakeikti... : [protestas prieš agresiją] / Akmenės miesto Sąjūdžio klubas // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 2.

Dėl budėjimo Vilniuje : [skelbimas] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Ežerskytė, Valerija. Ko tyli, senas žalias berže... : [rašinys] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 2.

Gelžinienė, Aleksandra. Vardan Tėvynės - ištversime // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 2.

Inta, Klemas. Būkime orūs ir susikaupę : [Aukščiausiosios Tarybos deputato kreipimasis į Akmenės rajono žmones] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Pareiškimas : [Akmenės rajono tremtinių ir politinių kalinių konferencijos dalyvių pareiškimas] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Sejavičienė, Julija. Pėdsakai veda į... : [Apie Rusijos Federacijos Aukščiausiosios Tarybos sesijos transliaciją per antrąją centrinę programą ir sesijoje išreikštus skirtingus požiūrius į įvykius Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Sobenkienė, Vanda. Abejingi nelikome : [Naujosios Akmenės 2-sios vidurinės mokyklos moksleivių įnašas į Sausio įvykius – dalyvavimas protesto mitinge, aukos] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Vilnius tarybinės agresijos dienomis : [nuotraukos] // Vienybė. - 1991, saus. 24, p. 1-4.

Jasaitienė, Silva. Papilėniškių aukos : [Akmenės rajono Papilės miestelio moterų draugijos narių surinktos aukos Lietuvos nepriklausomybės aukų šelpimui ir Respublikos gynybos fondui] // Vienybė. - 1991, saus. 26, p. 1.

Jokubauskas, Stanislovas. Trumpam į namus : [pokalbis su vicepremjero Z.Vaišvilos patikėtiniu S. Jokubausku apie Sausio įvykius Vilniuje / kalbėjosi] R.Jonikienė // Vienybė. - 1991, saus. 26, p. 1, 3-4.

Lenyse, Monika. Tuo pačiu braižu... : interviu telefonu [su Jelgavos (Latvija) laikraščio „Jelgavas zinetas“ redaktoriaus pavaduotoja M.Lenyse apie Sausio įvykių Vilniuje ir įvykių Rygoje paraleles] / kalbėjosi J.Sejavičienė // Vienybė. - 1991, saus. 26, p. 1.

Vaidotas, Antanas. Laisvės nematę laivę gina : [apie Akmenės rajono tremtinių ir politinių kalinių konferenciją, kurios metu buvo griežtai pasmerktas Kremliaus vadovų inspiruotas kraujo praliejimas]. - Iliustr. // Vienybė. - 1991, saus. 26, p. 2.

Vilnius tarybinės agresijos dienomis : [nuotrauka] / B.Aleknavičiaus nuotrauka // Vienybė. - 1991, saus. 26, p. 4.

Gadeikienė, Albina. Kas matė - nepamirš : [įspūdžiai iš Vilniaus - Parlamento gynyba, atsisveikinimas su žuvusiaisiais už Lietuvos laisvę] // Vienybė. - 1991, saus. 29, p. 1.

Mendelienė, Birutė. Vilties pamoka : [saus. 17 d. Akmenės rajono mokyklose vyko pamokos, kurių metu buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas] // Vienybė. - 1991, saus. 29, p. 3.

Miliauskaitė, Roma. Parama ne žodžiais : [akmeniškių įnašai žuvusiųjų už Lietuvos laisvę didvyrių šeimoms remti] // Vienybė. - 1991, saus. 29, p. 1.

Telegramos : [akmeniškių telegramos Aukščiausiajai Tarybai, deputatui K.Intai, Leningrado televizijai, Nevzorovui, RTFSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui B.Jelcinui] // Vienybė. - 1991, saus. 29, p. 1.

Niūniavaitė, Stasė. Naktis, kai norėjo sušaudyti Lietuvą // Vienybė. - 1991, saus. 31, p. 1, 3.

Rozga, Leopoldas. Rūstus praregėjimo egzaminas : [apie Kremliaus politiką Lietuvos atžvilgiu, apie Lietuvos kelią į Nepriklausomybę ir sausio mėnesio įvykius Lietuvoje ir Latvijoje] // Vienybė. - 1991, saus. 31, p. 1. 3; vas. 2, p. 2., vas. 5, p. 2.

Sejavičienė, Julija. Nerimo mintys : [Akmenės rajono žmonių požiūris į Sausio įvykius] // Vienybė. - 1991, saus. 31, p. 2.

Žičkus, Albinas. Susitikimas Kruopiuose : [apie Akmenės rajono Kruopių kaimo gyventojų susitikimą su Aukščiausiosios Tarybos deputatu K.Inta, Sausio įvykių liudininku] // Vienybė. - 1991, saus. 31, p. 1.

Bačiulienė, Aldona. Tikėkime rytojumi : [Sausio įvykių liudininkės prisiminimai ir raginimas pasirašyti už Lietuvos nepriklausomybę] // Vienybė. - 1991, vas. 5, p. 1.

Smalakienė, Lilija. Balsas iš vidaus : [Akmenės rajono žmonių laiškai į „Vienybės“ laikraštį dėl Sausio įvykių] // Vienybė. - 1991, vas. 5, p. 3.

Jasutienė, Vanda. Nebūkime abejingi : [smerkiamas TSRS kariškių surengtas pučas ir raginama balsuoti už Lietuvos nepriklausomybę] // Vienybė. - 1991, vas. 7, p. 3.

Lietuva ir Vilnius budi : [nuotraukos] / Jonas Brenciaus nuotr. // Vienybė. - 1991, vas. 7, p. 4.

Ruzgas, Mantas. Kruvinų įvykių užkulisiai : [apie TSRS KGB pirmininko dezinformaciją apie žuvusį tarybinės armijos karininką V. Šackich] // Vienybė. - 1991, vas. 7, p. 4.

Ruzgas, Mantas. Dar kartą apie išdavystę ir apie A. Nevzorovo telešou : atsakingo darbuotojo, nepanorusio skelbti savo pavardės, pasakojimas // Vienybė. - 1991, vas. 9, p. 4.

Vilnius šiandien : [nuotraukos] / Jono Brenciaus nuotr. // Vienybė. - 1991, vas. 9, p. 4.
Vaupšas, Klemensas. Prisimenu kruvinąjį sekmadienį // Vienybė. - 1992, saus. 11, p. 1.

Vilkys, Aloyzas. Nepriklausomybės laužas dega širdyse : [pamąstymai apie Lietuvos laisvę ir jos gynėjus] // Vienybė. - 1994, saus. 22, p. 2.

Gelžinienė, Aleksandra. O rankos svyra... : [pamąstymai apie praėjusius penkerius metus po Sausio įvykių] // Vienybė. - 1996, saus. 17, p. 3.

Kerys, Bronius. Naktys : Sausio 13-osios aidas : [prisiminimai apie Sausio 13-osios nakties Lietuvos radijo transliaciją] // Vienybė. - 1996, saus. 13, p. 1.

Inta, Klemas. Kruvinojo Sausio kronika : [buvusio Aukščiausiosios Tarybos nario prisiminimai] // Vienybė. - 1997, saus. 11, p. 1, 2; saus. 15, p. 2.

Liudijome vieningą tautą : [pokalbis su 1991 metų sausio įvykių liudininkais / kalbėjosi] R.Jonikienė. - Aut.: S.Jokubauskas, G.Šurna, A.Žičkus, V. Račkauskas, A.Galminas // Vienybė. - 1998, saus. 13, p. 1.

Sejavičienė, Julija. Pasiryžimo buvo daug, o ginklų - mažai : [apie 1991 metų sausio įvykių dalyvį Virginijų Bložę, Krašto apsaugos tarnybos darbuotoją]. - Portr. // Vienybė. - 1999, saus. 12, p. 1.

Akistata su Sausio 13-ąja. - Aut.: Jadvyga Dunauskaitė, Rasa Leonavičiūtė, Gintautas Čepulis : [apmąstymai apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, apie Lietuvos nepriklausomybės gynėjus, patriotizmą, pilietiškumą]. - Portr. // Vienybė. - 2007, saus. 13, p. 3.

Dunauskaitė, Jadvyga. Akistata su Sausio 13-ąja. - Portr. - Aut.: Jadvyga Dunauskaitė, Rasa Leonavičiūtė, Gintautas Čepulis // Vienybė. - 2007, saus. 13, p. 3.
Apmąstymai apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, apie Lietuvos nepriklausomybės gynėjus, patriotizmą, pilietiškumą.

Šeputienė, Regina. Kiek prisiliečiame prie laisvės istorijos? : [apie Sausio 13-osios reikšmę. Į "Vienybės žurnalistės klausimą atsako Sausio 13-osios draugijos narė R.Šeputienė ir Akmenės gimnazijos Agluonų V.Zubovo filialo mokytoja J.Stonienė] / kalbino Roma Jonikienė. - Aut.: Regina Šeputienė, Jūratė Stonienė // Vienybė. - 2008, saus. 12, p. 1.

Jonikienė, Roma. Sausio 13-osios kelias - per pragarą į laisvę / Roma Jonikienė // Vienybė (Akmenės r.). - 2011, saus. 12, p. 1.
Prisiminimai apie tuometes Sausio 13-osios nuotaikas, gyventojų poziciją Akmenės rajone.