Anužis A. Sekmadieninis Vilnius : žmonės saugokime Lietuvą! : [apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje].- Iliustr. // Kaišiadorių aidai.- 1991, saus. 17, p. 1.

Pareiškimas : žmonės saugokite Lietuvą! : [Rajono tarybos prezidiumo pareiškimas, kuriame nurodoma jog vykdys tik Lietuvos Respublikos teisėtai ir demokratiškai išrinktos valdžios nurodymus, vadovausis vien Lietuvos Respublikos įstatymais, raginimas laikytis rimties, vengti provokacijų.] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 17, p. 1

Rajono žmonės : [rajono LDDP kreipimasis į rajono gyventojus, kvietimas remti teisėtai išrinktą valdžią, ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę.] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 17, p. 1.

Anskis A. Budi visi : [informuojama, jog sausio 13-ąją nuo 2 val. Kaišiadorių rajono vidaus reikalų skyriuje dirbo visi darbuotojai] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 19, p. 4.

Atsišaukimas : [Lietuvos Sąjūdžio kvietimas žmonėms, jeigu bus užimti Aukščiausios Tarybos rūmai ir nutraukta Lietuvos Parlamento ir Vyriausybės veikla, jau tą pačią dieną pradėti visuotinį politinį streiką] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 19, p. 3.

Kaišiadorių rajono vadovų, partijų, visuomeninių judėjimų, sąjungų, rajono organizacijų vadovų kreipimasis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir Vyriausybę : [rajono Taryba pasmerkė SSRS prezidentą M. Gorbačiovą ir jo ginkluotųjų jėgų neteisėtus veiksmus Lietuvos valstybės atžvilgiu.] // Kaišiadorių aidai .- 1991, saus.19, p. 1.

Mieli Kaišiadorių žmonės! : [Kaišiadorių rajono tarybos kvietimas remti teisėtai išrinktą Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir Vyriausybę, jeigu okupantai jėga nušalintų teisėtai išrinktą valdžią, priešpastatyti jiems pilietinį nepaklusnumą, nedalyvauti jokiuose okupacinių jėgų arba joms pavaldžių organizacijų rengiamuose rinkimuose, referendumuose ar kituose politiniuose renginiuose] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 19, p. 1.

Pokalbis su komisaru : [apie Kaišiadorių rajono tarybos pirmininko M.Pupalaigio, rajono valdytojo V.Streikauso sausio 15 d. susitikimą su rajono kariniu komisaru J.Balsiu] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus 19, p. 1.

Sadauskas A. Kruvinojo sekmadienio aidai. - Iliustr. // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 19, p. 3.

TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui, Tarybų Sąjungos Aukščiausiajai Tarybai : [Kaišiadorių rajono vadovų, visuomeninių judėjimų, politinių organizacijų vadovų protestas prieš grubų karinės jėgos kišimąsi į suverenios Lietuvos valstybės vidaus reikalus] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 19, p. 1.

Kuolys, Darius. Brangūs Lietuvos pedagogai, moksleiviai, tėveliai! : [Ministro prašymas moksleivius nedalyvauti masinėse valstybinių objektų apsaugos akcijose, kvietimas pedagogams, ugdymo įstaigų darbuotojams visomis galimybėmis užtikrinti vaikų saugumą] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 24, p. 3.

Rabačiauskienė, Angelė. Lietuva nusilenkė savo didvyriams : [apie Sausio 13-osios aukų laidotuves Vilniuje. Vieno iš žuvusiųjų - Dariaus Gerbutavičiaus tėvas A.Gerbutavičius kilęs iš Kaišiadorių rajono Palomenės apylinkės (dabar gyvena Vilniuje).] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 24, p. 1.

Rezoliucija: Kaišiadorių statybos - apdailos mašinų gamyklos darbininkų ir tarnautojų gedulo susirinkimo, įvykusio 1991 m. sausio 14 d., minutės tyla pagerbusio žuvusius prie televizijos bokšto Vilniuje // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 24, p. 1.

Žuvusieji už laisvę : žuvusiųjų ir mirusių nuo žaizdų sąrašas (iki sausio 14 dienos 10 valandas) // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 24, p. 1.

Anužis A. Kraujas nukentėjusiems : [Raudonojo kryžiaus draugijos Kaišiadorių rajono komiteto pirmininko pavaduotoja G.Vyčinienė apie tai, kad per pirmąją savaitę kraujo davė daugiau kaip šimtas rajono gyventojų] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 26, p. 1.

Anskis A. Nepriklausomybei ginti : [Rumšiškių apylinkės viršaitis Z.Veikutis ir šios apylinkės Tarybos deputatas P.Mikučiauskas Respublikos Nepriklausomybės gynimo fondui paaukojo po vieną tūstantį rublių; per pirmąją savaitę po kruvinųjų įvykių Vilniuje Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės gynybos fondui kaišiadoriečiai paaukojo daugiau kaip 6000 rublių] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 26, p. 1.

Rudys Z. Mūs žingsnius telydi! : [apie Sausio įvykių dienas Lietuvoje] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 26, p. 1.

Anužis A. Rusijos darbininkai - už laisvą Lietuvą : [apie grupės Lietuvos darbininkų sąjungos koordinacinės tarybos narių išvyką į Kuzbasą dalyvauti srities darbininkų komitetų Tarybos išplėstiniame posėdyje, išvykos metu dalyvavo televizijos laidoje, kur pasakojo apie Sausio įvykius Lietuvoje.] // Kaišiadorių aidai. - 1991, 31, p. 2.

Matulaitis, Juozapas. Jų ginklas - stiprybė : [pokalbis su Kaišiadorių vyskupu apie Sausio 13-osios Lietuvos laisvės didvyrius, kuriems jo Ekselencija atliko paskutinį patarnavimą - pašventino jų kapą / kalbėjosi] A. Rabačiauskienė. - Iliustr. // Kaišiadorių aidai.- 1991, saus. 31, p. 1.

Petrauskaitė D. Gynimo fondas : kaip ir kam skiriamos jo lėšos // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 31, p. 3-4.

Petrošius N. Nepriklausomybės aukoms atminti : [apie Kietaviškių apylinkės Mijaugonių kaimo pensininką J.Beliukevičių, kuris Sausio 13-osios Nepriklausomybės aukoms atminti iš Obenių ir Mijaugonių kaimų gyventojų surinko 1530 rublių] // Kaišiadorių aidai. - 1991, saus. 31, p.2.

Valdonis J. Į nepriklausomybės fondą : [apie Nepriklausomybės fondo sąskaitą atidarytą Agropramoninio banko Kaišiadorių skyriuje, kurioje iki vas. 20 d. buvo pervesta 7650 rublių] // Kaišiadorių aidai. - 1991, vas. 23, p. 1.

Laukaitis J. Nešė Lietuvai gedulą : [apie Vasario 16-osios proga miesto salėje surengtą Kaišiadorių 2-osios vid. mokyklos dešimtoko V.Fizikevičiaus fotografijų parodą, kur visos nuotraukos buvo iš Sausio 13-osios įvykių Vilniuje] // Kaišiadorių aidas. - 1991, kovo 9, p. 2.

Rabačiauskienė, Angelė. Lietuva pasilenkė prie mūs... : [D.Steikūnienės, V.Rusonienės, A..Laurinavičiaus prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Kaišiadorių aidai. - 1991, kovo 9, p. 1.

Laukaitis, J. Nepriklausomybei ginti : [apie tai, kiek rajone pervesta lėšų į Nepriklausomybės fondą] // Kaišiadorių aidai. - 1991, kovo 23, p. 3.

Tkačiovienė, Birutė. Žuvusiems Sausio 13-osios naktį // Kaišiadorių aidai. - 1991, kovo 23, p. 3.

Rabačiauskienė, Angelė. Skausmas neblėsta : [apie rajono policininkus S.Šimkūną, kuris visas sausio dienas budėjo prie Parlamento rūmų ir V.Pavilionį, patyrusį smurtą prie televizijos bokšto] // Kaišiadorių aidai. - 1992, saus. 11, p. 1.

Karvelis, Jurgis. Teisybė apie sausio tragediją Lietuvoje ir Rusijoje : [1991m., po Sausio įvykių, Lietuvos darbininkų sąjungos koordinacinės tarybos narys kaišiadorietis V.Tuminas su trimis tarybos nariais lankėsi Maskvoje ir Kemerovo srityje, kur informavo streikuojančius šachtininkus ir darbininkus apie tragiškus įvykius Lietuvoje]. - Iliustr. // Atspindžiai. - 1999, saus. 12, p. 1.

Urbonienė, Stanislava. Tą atmintiną sausio 13-ąją : ištrauka iš būsimos knygos // Atspindžiai. - 2001, saus. 12, p. 3.

Sausio 13 įvykių kronika // Atspindžiai. - 2007, saus. 12, p. 1, 4.