Akvilius L. Sunki naktis : [apie rajono ryšininkų darbą] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Bryžachinas S. Nėra pateisinimo : [LDDP rajono tarybos pirmininko prisiminimai] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Dutkus, E. Niekas neabejingas : [apie gedulą rajono mokyklose] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Geležinkelininkų žodis... : [ištrauka iš Lokomotyvų depe vykusio mitingo rezoliucijos, palaikančios Parlamentą ir Vyriausybę] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Į kvietimą [duoti kraujo] atsiliepė : [rajono žmonės] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Janužis G. ... Ir mūsiškiai : [apie radviliškiečių išvyką į Vilnių saugoti svarbių objektų] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Laisvė mums ir Jums : [rajono tarybos pirmininkas V.Januševičius mini žmones, vykusius į Vilnių] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Liūnaitė M. Įprastos darbo dienos : [Radviliškio geležinkelyje tragiškomis Lietuvai dienomis] // Mūsų kraštas (spec.priedas). - 1991, saus. 15.

Malda už Tėvynę : [apie Radviliškio bažnyčioje aukotas šv. Mišias] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Mokytojų pozicija : [apie rajono pedagogų išsiųstą protesto telegramą SSRS prezidentui M.Gorbačiovui, kai kurioms Rusijos laikraščių redakcijoms bei televizijos programai „Vremia“] // Mūsų kraštas (spec. priedas).- 1991, saus. 15.

Pasitarimas kariniame dalinyje : [apie rajono tarybos vadovų, deputatų ir Linkaičių bei Durpyno karinių dalinių, rajono komisariato vadovų pasitarimą, analizuojantį politinę situaciją respublikoje ir rajone] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Remiame Nepriklausomybės siekius : [apie radviliškiečių mitingą] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Vaistai sužeistiesiems : [apie rajono gyventojų aukas] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Venskus A. Sutelkti savo triūsu : [apie rajono žemdirbių darbo vaisius prisidedančius prie Laisvės ir Nepriklausomybės iškovojimo] // Mūsų kraštas (spec. priedas). - 1991, saus. 15.

Džiugas, Rimantas. Sunkią valandą : [fotoreportažas iš mitingo] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 17.

Lietuva palaidojo tautos didvyrius // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 17.

Atminkime juos : [žuvusių ir mirusių nuo žaizdų sąrašas iki sausio 14 d. 10 valandos] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Budi mūsų rajonas : [sausio 16-oji - radviliškiečių budėjimo Vilniuje diena] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Dunauskienė, Gražina. Diena liūdesio mieste : [žurnalistės mintys apie tuometinį Vilnių] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Galminas A. Solidarizuojamės ir gedime : [pokalbis su Valstybės saugumo komiteto poskyrio viršininku] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Jelinskas A. Siaubo naktis : [rajono valdybos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo prisiminimai]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Januševičius V. Atsakymas E.Tvardovskiui : [Radviliškio rajono tarybos pirmininko atsakymas į LKP (SSKP) Radviliškio rajono komiteto pirmojo sekretoriaus pareiškimą] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Kunkulevičienė, Nijolė. Radviliškiečių kraują - į Vilnių.- Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Medikai pasmerkė agresorių : [Šeduvos 1-ojoje rajoninėje ligoninėje] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Radinskienė K. Ilgai nešvito rytas : [liudininkės prisiminimai] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Vilnius TSRS karinės agresijos dienomis : [ELTOS nuotr.] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 22.

Dunauskienė, Gražina. Vilties pamoka : [apie moksleivių ir mokytojų susikaupimo pamoką, vykusią Radviliškio rajono mokyklose]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 25.

Džiugas, Rimantas. Pagerbė kritusius už laisvę. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 25.

Gedulo dienomis : [apie gedulo mitingą Radviliškio mašinų gamykloje] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 25.

Nepriklausomai Lietuvai : [apie radviliškiečių aukotas lėšas į Lietuvos Nepriklausomybės fondą] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 25.

Vilnius, 1991-ųjų sausis : [„Mažosios Lietuvos“ fotokorespondento P.Lileikio ir ELTOS nuotraukos] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 25.

Ampilogova A. Dori žmonės supranta : [moksleivės mintys apie Sausio 13-osios aukas]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 29.

Margaitienė G. Žemdirbiai smerkia : [Žemės ūkio darbuotojų prof. sąjungos kreipimasis į LR Aukščiausiąją Tarybą ir SSRS Aukščiausiąją Tarybą] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 29.

Leščinskas, Arvydas. Pagal situaciją - ir sprendimai : [pokalbis su Lietuvos Respublikos AT deputatu / kalbėjosi A.Česnulevičienė] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 29; vas. 1.

Povilaitė A. Raudojo visa Lietuva : [moksleivės mintys apie Sausio 13-osios aukas] // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 29.

Už tuos, kurie gynė laisvąjį žodį : [Radviliškis gedulo dienomis]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1991, saus. 29.

Kilius A.Vėl automatai : [radviliškiečio prisiminimai] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 1.

Kungytė E. Tą naktį : [moksleivės rašinys] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 1.

Brangūs tėviškėnai! : [kraštiečių V.Bložės, V.Blizniko, A.Butkaus, R.Budrio, A.Buračo, M.Jučo, V.Kryževičiaus kreipimasis kviečiant vas. 9-ąją balsuoti už laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 8.

Januševičius V. Pasakykime „Taip“ : [rajono tarybos pirmininko kvietimas vas. 9 d. balsuoti už Lietuvą - laisvą ir Nepriklausomą demokratinę respubliką] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 8.

Landsbergis V. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Lietuvos žmones // Mūsų kraštas. -1991, vas. 8.

Landsbergis V. Lietuvos respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 8.

Rajono politinių ir visuomeninių organizacijų kreipimasis į Radviliškio rajono gyventojus dėl visuotinės apklausos : [1991 m. vas. 9 d. kviečiama pritarti pagrindiniam būsimosios LR Konstitucijos teiginiui : Lietuvos valstybė yra Nepriklausoma demokratinė respublika] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 8.

Stančikas A. Nuo mūsų pačių priklauso : [rajono tarybos deputato, rajono Sąjūdžio tarybos pirmininko kvietimas vas. 9 d. balsuoti už Lietuvą - laisvą ir Nepriklausomą demokratinę respubliką] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 8.

Gražytė J. Nepamiršime // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 21.

Kušinas A. Tauta tarė žodį - Laisvė : [apie tautos pasirinkimą balsuojant vas. 9-ją] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 21.

Mikelis, Antanas. Dėmesys Lietuvai - begalinis : [redaktoriaus įspūdžiai iš konferencijos Maskvoje ir apie tai, ką apie Sausio 13-osios įvykius rašo Maskvos laikraščiai] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 21; vas. 28.

Alinskaitė S. Čia mūsų Tėvynė : [apie Radviliškio geležinkelyje dirbančių lietuvių ir rusų surengtą Sausio 13-osios minėjimą] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 28.

Kunkulevičienė, Nijolė. Sustingo skausmas lūpose : [skaitytojų laiškų apžvalga] // Mūsų kraštas. - 1991, vas. 28.

Mikelis, Antanas. Širdis sustabdė tankus : [prisimenami Sausio 13-osios įvykiai]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1992, saus.11.

Kunkulevičienė, Nijolė. Po tankų vamzdžiais : [Šeduvos ligoninės gydytojos V.Kungienės prisiminimai] // Mūsų kraštas. - 1992, saus. 15.

Bolševikinis melas : [ištrauka iš E.Ganusausko knygos „Gyvoji barikada“ apie 1991 metų dienas]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1992, vas. 15.

Grakauskienė, Vanda. Kruvinasis referendumas : [apie 1991m. vas. 9 d. surengtą referendumą ir Sausio 13-osios įvykius] // Mūsų kraštas. - 1995, saus. 12.

Jauniškis, Bronius. Žmogiškumas. Sausio 13-osios aukoms ir gyviesiems : [rašytojo mintys apie Sausio 13-ąją] // Mūsų kraštas. - 1995, saus. 12.

Kontrimaitė, Marytė. Mus gina tikėjimas, meilė, viltis : [buvusios radviliškietės, poetės, vertėjos prisiminimai] // Mūsų kraštas. - 1995, saus. 12.

Mikelis, Antanas. Ir vėl - pažįstami baisumai... : Sausio 13-osios paralelės // Mūsų kraštas. -1995, saus. 12.

Amžinam gyvenimui : [poeto Just. Marcinkevičiaus žodis, atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1996, saus. 13.

Beinortas, Julius. Mažos Lietuvos didumas : [pokalbio su Seimo nariu apie Sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] R.Petrikas // Mūsų kraštas. - 1996, saus.27.

Briedis, Mindaugas. Tąnakt buvo šaudoma : [tuometinio rajono mero pavaduotojo prisiminimai] // Mūsų kraštas. - 1996, saus. 13.

Butvilas, Vytautas. Kirvukas po kailinukais : [prisiminimai / užrašė] R.Petrikas] // Mūsų kraštas. - 1996, saus. 13.

Motiečienė, Paulina. Vilniaus laužai tebedega širdyse : [liudininkės prisiminimai]. - Iliustr. // Mūsų kraštas. - 1996, saus. 13.

Kaščionis, Petras. Į Vilnių ir atgal - su apsauga : [prisiminimai / užrašė R.Šileika] // Mūsų kraštas. - 1997, saus. 11.

Pranculienė, Valerija. Lietuva Sausio 13-osios naktį // Mūsų kraštas. - 1999, saus. 13, p. 1.

Kūrienė, Laima. Sausio 13-oji // Mūsų kraštas. - 2001, saus. 13, p. 1.