Katinas G. Lietuva gyva! : [rajono deputatas apie tauragiškių budėjimą prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų Sausio įvykių metu] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 15, p. 2.

Meiželis T. Kruvinasis sekmadienis : Būkime budrūs! Lietuvos nepriklausomybė pavojuje! : [apie Sausio įvykius Vilniuje ir protesto bei gedulo mitingus Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Mieli Tauragės rajono žmonės! : [rajono Tarybos nariai prisiekia būti ištikimais Lietuvos nepriklausomybei] / Tauragės rajono taryba // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Jagminas, Bronius. Mūsų dvasios jėgų išbandymas : [apie Sausio įvykius Lietuvoje ir Tauragėje] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 2.

Meiželis T. Linkime pasveikti : [linkėjimai pasveikti Vilniuje gydomam desantininkų sužeistam tauragiškiui K.Bredeliui] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Meiželis T. Meldėsi už Dievo palaimą - Lietuvos nepriklausomybę : [apie Tauragėje gyvenančio Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo J.Kalvano kalbą, pasakyta Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurioje prašyta palaimos Nepriklausomai Lietuvai] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Meiželis T. Šv. Mišios už Lietuvą, už žuvusius : [apie sausio 13 d. Tauragės katalikų bažnyčioje atlaikytas šv. Mišias už Lietuvą ir žuvusius] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Rizvanavičius, Algirdas. Reikia susiklausymo : [tauragiškio gydytojo kreipimasis į visų tautybių žmones] // Tauragiškių balsas. -1991, saus. 16, p. 2.

Strikaitienė, Jovita. Su daina ir malda - prieš tankus : [tauragiškės žurnalistės įspūdžiai apie tragiškus 1991 metų sausio mėnesio įvykius Vilniuje] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 2.

Valinčiutė, Aldona. Lietuva verkia savo sūnų ir dukterų : [Sausio 13-osios įvykių liudininkės prisiminimai / užrašė] J.Šileris. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 1-2.

Venckus, Vytautas. Ramybės ir santarvės : [Tauragės rajono tarybos pirmininkas komentuoja Sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir situaciją Tauragėje / kalbėjosi] J.Šileris // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 16, p. 2.

Jonča, Antanas. Atsisakau TSRS pilietybės. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Kur melas, ten prievarta : [apie melagingus Sovietų Sąjungos telegramų agentūros (TASS) pranešimus apie kruvinojo sekmadienio įvykius Vilniuje] / paruošė B.Jagminas // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 19, p. 4.

Meiželis T. Žodis gyvas, žodis kovoja! : ["Tauragiškių balso" redakcijos darbuotojai smerkia sovietinės kariuomenės veiksmus prieš taikius Lietuvos gyventojus, daina ir krūtine gynusius svarbius objektus - Spaudos rūmus, Radijo ir televizijos komitetą bei bokštą] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Montvilas, Arūnas. Žmonės, neužmirškite kruvinojo sekmadienio : [tauragiškio, budėjusio prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, fotoreportažas apie Sausio įvykius Vilniuje] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Kinderienė, Irena. Aš nežinau : [Sausio 13-osios įvykių liudininkės įspūdžiai] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 23, p. 3.

Kovšovas, Viktoras. Į paskutinę kelionę : [Tauragės rajono delegacija dalyvavo Sausio 13-osios aukų laidotuvėse] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Sidaras T. Didvyriams - amžina atmintis : [apie tai, kad laidojant Sausio 13-osios aukas Tauragėje vyko gedulo mitingas, katalikų ir evangelikų bažnyčiose buvo meldžiamasi už didvyrius]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Baliūnas R. Gedulo dienomis : [fotoreportažas apie Tauragės Romos katalikų bažnyčioje aukotas šv. Mišias už žuvusius Sausio 13-ąją; dalyvavo rajono švietimo darbuotojai ir moksleiviai]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Būsime ištvermingi - nugalėsime : [apie sovietinės armijos ginkluotą įsikišimą į suverenios Lietuvos gyvenimą ir poveikį ekonomikai pasakoja Tauragės įmonių, įstaigų ir kolūkių vadovai / kalbėjosi] J.Šileris. - Aut.: V.Anulis, J.Gedminas, A.Pleštys, S.Genys, L.Bugenis // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Jiems nepatinka : vienybės ir susiklausymo! : [Tauragės rajono tremtiniai, politiniai kaliniai skelbia, kad jie remia Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybę ir kviečia būti vieningais prieš sovietų armijos agresiją] / Tauragės rajono tremtinių ir politinių kalinių sąjungos taryba // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 4.

Katinas G. Pučas nepavyko : [Tauragės rajono deputato mintys apie Sausio 13-osios įvykius ir nepasisekusius SSKP platformininkų planus] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 4.

Kisnerienė N. Kas tie išdavikai? : vienybės ir susitvardymo! : [tauragiškės mintys, kilusios saugant Aukščiausiosios Tarybos pastatą, kruvinąjį sausio sekmadienį] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 4.

Vitas J. Skausmas taurina : vienybės ir susitvardymo! : [Agropramoninio banko Tauragės skyriaus valdytoja Z.Baltrušaitienė praneša kiek Tauragės įmonės ir gyventojai pervedė lėšų į Nepriklausomybės aukų šalpos fondą] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 24, p. 4.

Bernotas, Algimantas. Atsisakau TSRS pilietybės : [Sausio 13-osios aukų laidojimo dieną tauragiškis A. Bernotas atsisakė SSRS pilietybės] // Tauragiškių balsas. - 1991, saus. 26, p. 2.

Jagminas, Bronius. Vilties pamoka: [apie Tauragės 2-ojoje vid. mokykloje vykusią Vilties pamoką]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 1, p. 2.

Beitas, Henrikas. Pasisakome už nepriklausomybę : [apie Žygaičių apylinkės gyventojų mitingą, kuriame buvo pasmerkti kruvinų 1991 metų sausio įvykių Vilniuje inspiratoriai ir vykdytojai] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 2, p. 2.

Juščiutė, Jolanta. Gražiausias vardas - Lietuva : [tauragiškės mintys apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje ir trumpas eilėraštis skirtas Tėvynei]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 2, p. 4.

Sidaras T. Į Nepriklausomybės gynimo fondą : [apie gedulo mitingą Tauragės Skaičiavimo mašinų elementų gamykloje; SMEG kolektyvas į Lietuvos nepriklausomybės gynimo fondą pervedė 14.000 rublių] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 2, p. 1.

Strikaitienė, Jovita. Mūsų kūdikis : [mintys apie Lietuvos Nepriklausomybę ir Sausio 13 -osios įvykius Lietuvoje] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 2, p. 2.

Strikaitienė, Jovita. Nežudyk : [Tauragės pravoslavų cerkvės šventiko J. Daukšio mintys apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje] // Tauragiškių balsas. -1991, vas. 2, p. 3.

Šileris, Jonas. …? ar tik kolaborantų įrankis : [apie Sausio įvykius Lietuvoje ir pulkininką E.Kasperavičių (kilęs iš Tauragės rajono Batakių kaimo), kuris tapo Sovietų armijos užimtos televizijos "diktoriumi"] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 2, p. 2.

Šileris, Jonas. Nepamiršime! : [fotoreportažas apie kruvinąją Sausio 13-ąją ir apsilankymas Nepriklausomybės aikštėje po dviejų savaičių]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 6, p. 3.

Maksimavičius P. Tremtinė Atėjūnų : [tauragiškio tremtinio, dalyvavusio Sausio 13-osios aukų laidotuvėse, mintys] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 7, p. 2.

Mūsų apsisprendimo diena : [pateikiama J.Šilerio nuotrauka, kurioje grupelė tauragiškių metų sausio dienomis budėjusių prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 7, p. 2.

Tamašauskienė, Zuzana. Atviras laiškas Edmundui Kasperavičiui : [pulkininkas E.Kasperavičius, kilęs iš Tauragės rajono Batakių kaimo, tapo Sausio 13-osios naktį užgrobtos televizijos diktoriumi] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 7, p. 2.

Pocius, Sigitas. Atliko pilietinę pareigą : [pokalbis su Tauragės autotransporto įmonės viršininku apie įmonės vairuotojus, kurie Sausio įvykių metu vežė žmones budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų / kalbėjosi] J.Šileris // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 9, p. 2.

Vaitkus, Juozas. Už laisvą Lietuvą : [apie tauragiškį K.Bredelį, kuris Sausio 13-ąją buvo sužeistas saugant Televizijos bokštą] // Tauragiškių balsas. - 1991, vas. 9, p. 1.

Atviras laiškas K. Bredeliui : [Tauragės 5-osios vid. mokyklos mokytojai linki pasveikti buvusiam mokiniui K.Bredeliui, kuris Sausio 13-ąją buvo sužeistas prie Televizijos bokšto] // Tauragiškių balsas. - 1991, kovo 9, p. 2.

K.Bredelis apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu // Tauragiškių balsas. - 1991, kovo 9, p. 2.

Strikaitienė, Jovita. Kas man iš tos laimės : [apie tauragiškį K.Bredelį, kuris Sausio 13-ąją buvo sužeistas prie Televizijos bokšto] // Tauragiškių balsas. - 1991, kovo 10.

Baliūnas, Romualdas. Sausio 13-oji visų širdyse ir jausmuose : [apie Tauragės autotransporto įmonės vairuotojus, tragiškomis Sausio dienomis vežusius tauragiškius į Vilnių]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 11.

Černiauskaitė, Saliamona. Kyla Viltis ir Laisvė : [apie Sausio 13-osios įvykius ir tauragiškį K.Bredelį, kuris tą tragišką naktį buvo sunkiai sužeistas; minima Vokietijoje gyvenanti A.Plechavičiutė Veigel, mokėjusi už K.Bredelio gydymą Vokietijoje] // Tauragiškių balsas. - 1992, saus. 11. p. 2, 4.

Katinas, Gediminas. Tautos likimo akimirkos : [liudininkų prisiminimai] // Tauragiškių balsas. - 1993, saus. 13.

Černiauskaitė, Saliamona. Kodėl esame kitokie? : [žurnalistės prisiminimai apie 1991 metų sausio 13-ąją ir mintys apie dabartį] // Tauragiškių balsas. - 1994 saus. 12, p. 4.

Meiželis, Tadas. Tragišką naktį prisiminus : [apie "Tauragiškių balso" redakcijos darbuotojų budėjimą redakcijoje 1991 metų sausio 13-osios naktį] // Tauragiškių balsas. - 1994, saus. 12, p. 1.

Šatkus P. … "meile, o ne neapykanta…" : [tauragiškio pasakojimas apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius Vilniuje / užrašė] S.Černiauskaitė // Tauragiškių balsas. - 1994, vas. 15, p. 4.

Katinas, Gediminas. Neužmirškime : [apie kruvinas 1991 metų sausio dienas Vilniuje] // Tauragiškių balsas. - 1995, saus. 12, p. 2.

Strikaitienė, Jovita. Sausio 13-oji : žuvę už Lietuvos laisvę reikalauja - gyvieji, ją išsaugokite! : [Sausio 13-osios įvykių liudininkės, "Tauragiškių balso" korespondentės įspūdžiai po keleto metų nuo tragiškų įvykių apsilankius Vilniuje; prisimenamas 1991-ųjų sausis, aplankomi Laisvės gynėjų kapai]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1995, saus. 12, p. 2.

Bredelis, Kęstutis. Kodėl taip atsitiko? Kam to reikėjo? : [pokalbis su tauragiškiu, kuris 1991 metų sausio 13-ąją buvo sužeistas / kalbėjosi] S.Černiauskaitė // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 13, p. 1, 6.

Strikaitienė, Jovita. Priesaka tėvui, arba "ta pati Šimkienė…" : [apie tauragiškę G.Šimkienę, 1991 m. sausio 13-ąją budėjusią prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 13, p. 3.

Ulinskis, Vytautas. Septynios dienos prie laisvės objektų : [Sausio 13-osios įvykius prisimena skaudviliškis V.Ulinskis / užrašė] R.Jurgilaitė. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1996, saus. 13, p. 2.

Maksimavičius, Pijus. Pamąstymai Sausio 13-osios išvakarėse : [tauragiškio, tragiškų 1991 metų sausio įvykių dalyvio, mintys apie praeitį ir dabartį] // Tauragiškių balsas. - 1997, saus. 13, p. 3.

Jurgilaitė, Regina. Kūrimosi metai : [apie Skaudvilės gyventoją, mokytoją J.Krencių, 1991 m. sausio dienomis budėjusį prie parlamento rūmų]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1998, saus. 13, p. 2.

Maksimavičius, Pijus. Tebudi amžinai gyva praeitis : [tauragiškio, 1991 metų sausio įvykių dalyvio, mintys] // Tauragiškių balsas. - 1998, saus. 13, p. 2.

Jurgilaitė, Regina. Dainuojančios revoliucijos aidas : [apie tauragiškę T.Toliušienę, 1991 m. sausio dienomis budėjusią prie parlamento rūmų]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 1999, saus. 12, p. 2.

Strikaitienė, Jovita. Tos rūsčios Sausio dienos : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius] // Tauragiškių balsas. - 1999, saus. 12, p. 1-2.

Aleknaitė-Abramikienė, Vilija. Ateitis - mūsų rankose : [Seimo narės V.Aleknaitės-Abramikienės (gimusi Tauragėje) mintys apie Sausio 13-ąją, politiką ir save] / kalbėjosi] B.Slavinskienė - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2000, saus.13, p. 4.

Jagminas, Bronislovas. Reikėjo krūtinėmis užstoti Lietuvą : [minint 1991 metų sausio 13-osios įvykių dešimtmetį, prisimenamos svarbios Lietuvos Nepriklausomybei datos ir Sausio įvykiai Vilniuje bei nuotaikos Tauragėje]. - Iliustr. // Tauragės kurjeris. - 2001, saus. 12, p. 1, 5.

Zaleckis, Rimantas. Krauju aplaistytas Laisvės troškimas : [apie Tauragės milicininkus, dalyvavusius Sausio įvykiuose]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2001, saus. 13, p.1-2.

Šiukšta, Kostas. 1991-ųjų sausio įvykius prisimenant : [tauragiškių V.Būdvyčio, P.Greičiaus prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] / kalbėjosi] R.Jurgilaitė // Tauragiškių balsas. - 2001, saus. 13, p. 2.

Jurgilaitė, Regina. Sausio 13-oji ir šiandiena : [Tauragės rajono gyventojų V.Liekio ir S.Buivydo, 1991-ųjų sausio įvykio dalyvių, prisiminimai]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2002, saus. 12, p. 2.

Bredelis, Kęstutis. Laisvės gynėjas neišdavė savo idėjų : [pokalbis su tauragiškiu, Sausio 13-osios įvykių dalyviu K.Bredeliu] / kalbėjosi] I.Sadauskienė. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2003, saus.11, p. 7.

Peldžius, Emilis. Tą baisiąją SAUSIO naktį : [prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje]. - Iliustr // Tauragiškių balsas. - 2004, saus. 13, p. 2.

Peldžius, Emilis. Nepamirštami įvykiai : trumpai apie Lietuvos Nepriklausomybės svarbias datas ir 1991 metų sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Tauragiškių balsas. - 2005, saus. 13, p. 2.

Peldžius, Emilis. Jaudinančios akimirkos : [trumpai apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius] // Tauragiškių balsas. - 2006, saus. 12, p. 2.

Rožka, Stasys. Sausio tryliktoji, kraujo laštakiu tolstanti istorijon : [mintys apie 1991 metų sausio 13 -osios įvykius Lietuvoje] // Tauragiškių balsas. - 2006, saus. 12, p. 3.

Jurgilaitė, Regina. Budėjo Sausio įvykių metu : [Skaudvilės ir Adakavo miestelių gyventojų R.Ivanausko, I.Laugalio ir A.Ričkaus prisiminimai apie 1991 m. sausio 13 -osios įvykius] // Tauragiškių balsas. - 2007, saus. 13, p. 2.