Galiauskas P. Brangūs rajono žmonės : [Utenos rajono tarybos pirmininko pavaduotojo kreipimasis į gyventojus] // Utenis. - 1991, saus. 14, p. 2.

Mums reikia tik laisvės. - Iliustr. // Utenis. - 1991, saus. 14, p. 1-2.

Galiauskas P. Argi jau? // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Kreipimasis į jaunimą / Politkalinių ir tremtinių sąjungos Utenos skyriaus taryba // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Petronis V. Mūsų tauta tebėra gyva // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 2.

Račas S. Mes ištversime // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Šidla E. Provokacijai nepasidavėme // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Šv. Mišios už žuvusiuosius // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Žolytė E. Duona į Vilnių : [apie uteniškių paramą sostinės gynėjams] // Utenis. - 1991, saus. 15, p. 1.

Adomėnienė V. Suvienijusi skaudi valanda // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 1.

Barskevičienė E. Širdžių plakimas - į vieną dūšią : [Utenos gelžbetonio konstrukcijų gamyklos darbuotojai išvyko saugoti Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų]. - Iliustr. // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 2.

Bendram liūdesy : [atsisveikinimas su Sausio 13-osios aukomis] // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 1.

Daumantas Č. Neabejingi : [uteniškiai, kreipdamiesi į rajono valdybos operatyvinį štabą, siūlo savo pagalbą laisvės gynėjams] // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 1.

Ištikimi Respublikai : [Utenos laboratorinių elektros krosnių gamyklos darbininkų palaikomasis streikas] // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 1.

Juodzevičius B. Pilietiškumo egzaminas // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 1.

Kreipimasis į rajono žmones / Krikščionių demokratų partija, Socialdemokratų partija, Lietuvos demokratinė darbo partija, Sąjūdis, Krikščioniškas moterų sambūris Caritas, Jaunimo forumas, Visuomeninis žaliųjų judėjimas // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 2.

Tamsios dienos : [Demokratų partijos Utenos skyriaus kreipimasis] // Utenis. - 1991, saus. 16, p. 2.

Chojecka A. Kreipiuosi į tave, desantininke! // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 1.

Deveikienė J. Norime būti laisvi : [Kačiūnų kaimo ūkininkės mintys apie laisvę] // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 1.

Fedaravičienė E. Motinos irgi prisideda : [Utenos moterys - motinos palaiko laisvės siekimą] // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 1.

Nalevka A. Pamiršę priesaiką // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 2.

Račas S. Ištvermė // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 1.

Taujanskas V. Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai : [Lietuvos Krikščionių demokratų partijos telegrama] // Utenis. - 1991, saus. 17, p. 1.

Driskiuvienė A. Kartu su visais : [Utenos pensionato globotiniai ir darbuotojai smerkia sovietinės kariuomenės veiksmus] // Utenis. - 1991, saus. 18, p. 1.

Puodžiukas S. Mūsų siekiai šventi // Utenis. - 1991, saus. 18, p. 1.

Valstybės saugumo komiteto Utenos rajono skyriaus pareiškimas // Utenis. - 1991, saus. 18, p. 1.

Araminienė A. Neliksime nuošalyje : [apie uteniškių paramą Nepriklausomybės gynėjams] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Čeponis R. Laisvė - tai mūsų kova // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Daumantas Č. Širdyse skausmas ir viltis : [Leliūnų miestelio gyventojai aplankė Sausio 13-osios tragiškų įvykių vietas] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Gerbiami uteniškiai : [kvietimas budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų Vilniuje] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Gimbutienė L. Žemės pragaro įspūdžiai : [Sausio 13-osios tragiškų įvykių liudininkės pasakojimas] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1-2.

Į šalpos fondą - nuoširdumo vedami : [uteniškiai aukoja Nepriklausomybės aukų šalpos fondui] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Mieli žmonės : [kvietimas aukoti į Nepriklausomybės aukų šalpos fondą] // Utenis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Adomėnas A. Būkime susitelkę // Utenis. - 1991, saus. 22, p. 2.

Marcinkevičius V. Lenkiuosi Jums... : [Laisvės gynėjams] // Utenis. - 1991, saus. 22, p. 3.

Pernaravičiūtė K. Susikaupkime... : [Utenos VI vid. mokyklos moksleivės mintys po Sausio 13-osios įvykių Vilniuje] // Utenis. - 1991, saus. 22, p. 4.

Stundžia M. Išniekintas sielvartas : [apie Maskvos televizijos laidos “Vremia” bandymą melu išniekinti Lietuvos sielvartą] // Utenis. - 1991, saus. 22, p. 1.

Gyvenimo pamokos viltis... : [Utenos vidurinėse mokyklose vyko Vilties pamokos] // Utenis. - 1991, saus. 24, p. 2.

Panavas P. Kraujo lašai, sulašėję istorijon... // Utenis. - 1991, saus. 24, p. 1-2.

Kalninis J. Lietuvos gynėjams : [apie Utenos rajono ūkininkų paramą Lietuvos nepriklausomybės gynėjams]. - Iliustr. // Utenis. - 1991, saus. 26, p. 1.

Daugėlienė P. Lietuva mums viena : [Pakalnių kolūkio pirmininkės mintys apie Sausio 13-osios įvykius] // Utenis. - 1991, saus. 29, p. 1.

Šimonėlis V. Mintys iš tos nakties... : [Sausio 13-osios liudininko prisiminimai] // Utenis. - 1991, kovo 9, p. 2. Iliustr.

Stonis A. “Loreta, tu nugalėjai” : [apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenis. - 1992, saus. 11, p. 1.

Galiauskas P. Lemtis : [Sausio 13-osios įvykius prisimenant] // Utenis. - 1993, saus. 12, p. 1.

Gimbutienė, Laima. "O dabar ar galėtų žmonės taip tvirtai susiburti?.." : [pokalbis su Sausio 13-osios brolijos nare L.Gimbutiene / užrašė] M.Stundžia // Utenis. - 1993, saus. 12, p. 1, 5.

Zazirskaitė A. Laisvės neatiduosime : [Sausio 13-osios įvykių prisiminimai]. - Iliustr. // Utenis. - 1993, saus. 12, p. 1.

Kavoliūnienė R. Raudona kraujo spalva baltame sausio sniege : [apie Sausio 13-osios įvykius] // Utenis. - 1994, saus. 13, p. 1.

Kubickienė S. Sausio tryliktosios gyvasties niekas negali užgniaužti // Utenis. - 1994, saus. 13, p. 2.

Mes laimėjome Taiką ir laisvę! : [Sausio 13-osios liudininkų pasakojimai / užrašė] L.Kaminskienė. - Aut.: A.Vilčiauskienė, D.Šmatavičienė, J.Grikevičius. - Iliustr. // Utenis. - 1994, saus. 13, p. 1-2.

Stundžia, Mindaugas. Mūšis, kurį Lietuvos žmonės laimėjo be ginklų : [apie Sausio 13-osios įvykius] // Utenis. - 1995, saus. 12, p. 5.

Bučinskas, Saulius. Kelias į viltį nebuvo rožėmis klotas : [pokalbis su Utenos apskrities teritorinės gynybos rinktinės ginkluotės grupės vyresniuoju specialistu leitenantu S.Bučinsku apie 1991 m. sausio įvykius / užrašė] M.Stundžia] // Utenis. - 1996, saus. 13, p. 1-2.

Galiauskas, Petras. Laisvės kaina : [apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios, 1996, saus. 13, p. 1.

Kareiva, Romanas. Tada mes buvome vieningi : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Utenis. - 1996, saus. 13, p. 1.

Malkovski, Georgi. Norėčiau ją piešti laisvą ir laimingą : [bulgarų dailininko mintys apie Sausio 13-ąją] // Utenos apskrities žinios. - 1997, saus. 11, p. 1.

Ramanauskas, Petras. Kruvinoji naktis - tautos kančia ir prisikėlimas : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenis. - 1997, saus. 11, p. 2.; saus. 14, p. 1-2.; saus. 16, p. 1.

Galiauskas, Petras. Tos dienos - lyg amžinybė... : [pokalbis su Utenos miesto seniūnu P.Galiausku apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Utenoje / užrašė] M.Stundžia. - Iliustr. // Utenis. - 1998, saus. 13, p. 1-2.

Petronis, Algirdas. Žmonių veiduose švytėjo nerimas ir ryžtas : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenis. - 1998, saus. 13, p. 3.

Galiauskas, Petras. Tai buvo lemtinga kova : [apie 1991 m. sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Utenis. - 1999, saus. 12, p. 2.

Zabulis, Bronius. Lietuva gynė savo laisvę ir nugalėjo : [Sausio 13-osios dalyvio atsiminimai]. - Iliustr. // Utenis. - 1999, saus. 12, p. 1.

Čeponis, Robertas. Svarbiausias ginklas buvo meilė Tėvynei : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenis. - 2000, saus. 13, p. 2.

Galiauskas, Petras.Man labai reikšminga Sausio 13-oji // Utenis. - 2000, saus. 13, p. 1.

Paškevičius R. Narsos, santarvės ir ryžto laikotarpis : [M. Stundžios pokalbis su vyr. leitenantu R. Paškevičiumi apie Sausio 13-osios įvykius] // Utenis. - 2000, saus. 13, p. 1.

Gečiūnas, Juozas.Kada bus vykdomas Seimo nutarimas pastatyti Sausio 13-osios memorialą? // Utenis. - 2001, kovo 15, p. 2.

Katinas, Romualdas, Žegunis, Stasys, Šapokienė, Elena.Brangiai pirkta nepriklausomybė : [Sausio 13-osios nakties prisiminimai] // Utenos apskrities žinios. - 2001, saus. 13, p. 1.

Panavas, Petras.Amžiams įrašyti : [apmąstymai ir prisiminimai skirti Sausio 13 -ąjai] // Utenos apskrities žinios. - 2001, sausio 13, p. 1.

Katinas, Romualdas.Dienos, kai buvo sprendžiamas Lietuvos likimas : [Sausio 13-osios Parlamento gynėjas - S.Bučinskas] // Utenos apskrities žinios. - 2002, saus. 12, p. 1-3.

Klimašauskas, Vilius. Buvo tvirti dvasia ir susitelkimu : [1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvio prisiminimai] // Utenis. - 2002, sausio 12, p. 2.

Klimašauskas, Vilius. Niekados neišnyks skausmingų dienų atmintis : [dramatiškų įvykių liudininkų pasakojimai] / V.Klimašauskas, G.Tumonis, V.Bliznikas. - Iliustr. // Utenis. - 2003, saus. 11, p. 1-2.

Araminaitė, Gintarė. 1991-ųjų Sausio 13-oji mūsų atmintyje : iš mokinių rašinių // Utenos diena. - 2004, saus. 21, p. 2.

Zabulis, Bronius.Tada Lietuva buvo vieninga : [pokalbis apie Sausio 13-osios įvykius su Vytauto apygardos partizanų vadu, buvusiu politiniu kaliniu B.Zabuliu] / kalbėjosi M.Stundžia. - Iliustr. // Utenis. - 2004, saus. 13, p. 1.

Merkytė-Kilienė, Eglė.Tada Lietuva norėjo išsaugoti brangiausią turtą - laisvę : [atsiminimai apie tragiškus 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Utenis. - 2005, saus. 13, p. 1.

Stanaitis, Algimantas.Nuo dainuojančios iki oranžinės… : [Sausio 13-osios įvykiai] // Utenos apskrities žinios, 2005, saus. 13, p. 1-2.

Stonis, Algimantas.Istorinės pamokos, arba Sausio nakties išpažintis : [atsiminimai apie Sausio 13-ąją] // Utenos apskrities žinios, 2005, saus. 13, p. 1.

Gimbutienė, Laima. Sausio 13-osios užrašai : krauju, skausmu, kova už laisvę : [pokalbis su uteniške L.Gimbutiene, tragiškų sausio įvykių dalyve] / kalbėjosi L.Kaminskienė. - Iliustr. // Utenos apskrities žinios. - 2006, saus. 12, p. 1, 3.

Kazlauskas, Juozas. Parlamento rūmų gynėjų dvasią kėlė ir Griūčių kaimo ūkininkės iškepta duona : [apie uteniškę A.Araminienę, kepusią duoną ir parengusią maisto siuntinį Sausio 13-osios kovų dalyviams]. - Portr. // Utenis. - 2007, saus. 13, p. 1.