VILNIAUS MIESTO TARYBOS DEPUTATŲ VAIDMUO
ORGANIZUOJANT PARLAMENTO GYNYBĄ

Gerbiami Parlamento gynėjai, sveikinu Jus sėkmingai atvykusius į šią mūsų konferenciją, tiksliau susitikimą.

Man šiandien tenka pakalbėti apie Vilniaus miesto pirmosios tarybos deputatų vaidmenį organizuojant Parlamento gynybą. Jai mes ruošėmės jau nuo 1990 m. balandžio mėn., kai teko talkinti atgimimo savanoriams saugoti svarbius miesto objektus. Paminėsiu porą epizodų:

1. 1990 m. balandžio 6–7 dienomis deputatai Vytautas Urbonas ir Gediminas Jurčiukonis kartu su kitais įgaliotais asmenimis (atgimimo savanoriais) gavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (toliau – Parlamento) užduotį apsaugoti Spaudos rūmų Leidyklą ir palaikyti joje viešąją tvarką. Leidykloje tuomet buvo įsitaisiusi sovietų armijos milicija, kuri įvairiais būdais trukdė spaudos leidybai. 1990 m. balandžio 6 d. vakare visi 17-ka asmenų (Kęstutis Vilutis, Vidutis Subačius, Audrius Pečkys, Saulius Rudžionis, Skirmantas Stražnickas, Sigitas Šarkus ir kt.), padedant cecho darbininkams, pro pirmo aukšto langą pateko į pastatą. Tada pasidalinome į dvi grupes. Vytauto Urbono grupė pasikėlė į penktą aukštą, o Gedimino Jurčiukonio grupė liko budėti pirmame aukšte. Įsitaisę remontininkų patalpoje pradėjome po du patruliuoti. Netrukus susidūrėme su SA milicininkais ir, kadangi jų buvo daugiau, jie mus palaipsniui suėmė. Patalpino rūsyje Civilinės gynybos patalpoje. Nepadėjo jokie įrodinėjimai, kad mes teisėtai vykdome užduotį, o mane, parodžius Vilniaus miesto tarybos deputato pažymėjimą, priskyrę ginkluotą sargybinį nusivedė į koridoriaus galą. Po geros valandos jiems nusibodo mane saugoti atskirai ir leido būti kartu su grupe. Bandėme skambinti telefonu į Parlamentą ir pranešti apie savo padėtį, bet sargybiniai, buvę kitame kambaryje, tuojau atjungė mūsų telefoną. Po kažkiek laiko į mūsų kambarį įslinko tikriausiai karininkas, apsivilkęs „civilinį“ lietpaltį, ir pradėjo mus gąsdinti „kastuvėlininkais“ iš Stančiko bataliono. Mums į tai nereagavus, atėjo rusakalbis Civilinės gynybos darbuotojas ir pasiūlė bėgti iš to rūsio per langą. Atseit jis jau atrakino grotas ir praėjimas yra laisvas. Mes pareiškėme, kad kas įkišo mus į šitą maišą, tas tegul ir ištraukia.

Taip išaušo rytas. Negavę jokių žinių apie mūsų užduoties vykdymą, sujudo miesto tarybos deputatai Jurgis Gediminas Jakubčionis, Romualdas Marcišauskas ir Laimutė Pikūnaitė, organizavusieji budėjimą ryšiui su atgimimo savanorių grupėmis ir savivaldybe palaikyti. Ir neužilgo atvyko Parlamento Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narys Audrius Butkevičius ir mus išlaisvino. Toliau prasidėjo vadovybių derybos, kurios baigėsi sėkmingai. Atgimimo savanoriai galėjo budėti kartu su SA milicininkais, o leidybai daugiau niekas nebetrukdė.

2. Netrukus 1990 m. balandžio mėn. 20 dieną bandėme įvesti tokią pat apsaugą Maironio leidykloje ir palaikyti joje viešąją tvarką. Nors mūsų buvo net 63-ys (Artūras Merkys, Rimvydas Vaitiekūnas, Gintaras Mačėnas, Saulius Steponavičius, Rimantas Baltušis, Petras Gineitis, Skirmantas Stražnickas, Romualdas Balceris, Giedrius Papinigis ir kt.), tarp jų ir vienas miesto tarybos deputatas, tačiau SA milicininkai, gavę pastiprinimą, guminių lazdų smūgių pagalba mus išstūmė iš pastatų. Tada nukentėjo ne tik atgimimo savanoriai, jų pareiškimai ir paliudijimai buvo įtraukti į M.Burokevičiaus, J.Kuolelio ir kitų baudžiamąją bylą, bet ir Parlamento Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas Zigmas Vaišvila.

Štai ir atslinko nelemtoji 1991 m. sausio 8-oji. Jau išvakarėse buvo duotas signalas su patikimais vyrais iš pat ryto rinktis Parlamente. Man, kaip KAD Vilniaus zonos viršininkui ir Vilniaus miesto tarybos deputatui, paskyrė organizuoti Parlamento A3 posto gynybą. Jau sausio 8-ąją mūsų būryje buvo 20 gynėjų (Romualdas Katinas, Valentinas Guršnys, Jonas Marcinkevičius, Vidutis Subačius, Kazys Aloyzas Mickevičius, Alfonsas Gudašis, Kasparas Genzbigelis Valdas Masionis ir kt.), o sausio 12-ąją net 40 gynėjų. Budėjome po keturis, pasikeisdami kas 4 valandas.

Neliko nuošalyje ir kiti jau patyrę Vilniaus miesto tarybos deputatai: Vytautas Jasulaitis, Algirdas Antanas Smaidrys, Petras Serapinas, Kęstutis Milius, Vacius Mališauskas, Kazys Algirdas Kaminskas ir Vincas Vyrukaitis. Jie krūtinėmis gynė Parlamento centrinį įėjimą nuo besiveržiančių jedinstveninkų ir perrengtų SA kariškių. Jau sausio 9 d. deputatas Vincas Vyrukaitis Parlamento 118 kab. įkuria Vilniaus miesto tarybos deputatų štabą. Jame išvardintiems deputatams ir vėliau prisijungusiems Narimantui Kneižiui, Gediminui Motūzai, Kazimierui Pyragui ir Edmundui Šniūrevičiui buvo duodami pavedimai vadovauti vilniečių ir atvažiuojančių gynėjų iš visos Lietuvos grupėms, palaikant viešąją tvarką ir saugant Parlamento įėjimus bei galimus atsitraukimo praėjimus. Čia buvo sudaromi grafikai, pagal kuriuos iš įvairių rajonų gynėjai vyko prie Parlamento.

1991 m. sausio 11 d. davus priesaiką, štabe prasidėjo ne tik gynėjų veiksmų koordinacija, bet ir jų materialinis aprūpinimas: deputatas Albinas Jakubauskas atvežė šimtus supjaustytų armatūros strypų, deputatė Elena Kubilienė atvežė konservų, deputatas Dainius Vaitekėnas į Parlamentą pristatė 8-ias dėžes dujokaukių, apsiginti nuo galimos dujinės atakos, deputatas Vytautas Urbonas parūpino apie 300 statybininkų šalmų. Vilniaus miesto deputatų tarybos pavedimu prekybos skyrius į Parlamentą pristatė apie 100-tą elektrinių spiralių arbatai išsivirti.

Snaiperiams įsitaisius 118 kabinete, deputatų štabas persikėlė į 416 kabinetą. Tada štabui pradėjo vadovauti deputatas Valentinas Šapalas. Deputatas Grigorijus Žaunerovas, galima sakyti, apsigyveno fojė prie paradinių Parlamento rūmų durų. Deputatas Vladas Turčinavičius aktyviai dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos patalpų barikadavime.

Žinoma dar daug įvykių ir pasiaukojimo faktų liko neįvardinta, nes tada nebuvo laiko viską užrašyti. Liūdniausia, kad tų dienų dalyvių gretos nenumaldomai retėja ir nebeįmanoma visų nepaminėtų įvykių įamžinti. Todėl mūsų likusiųjų gyvųjų pareiga – kuo skubiausiai parašyti savo atsiminimus, nesvarbu ar tai buvo smulkutis darbelis, ar visiems žinomas įvykis.

Atminkime, kad visa tai bus Tėvynės labui.

Ačiū, kad išklausėte.

Dim. plk. ltn. Gediminas Jurčiukonis

Vilniaus miesto tarybos deputatas, Parlamento gynybos štabo narys,
pirmasis Krašto apsaugos departamento Vilniaus apskrities komendantas.